درباره ما

آنچه ثابت است تغییر است. پیشرفت و توسعه با سرعت نور می تازد.هر که در مقابل تغییر مقاومت کند، محکوم به زوال است. اطلس سرام البرز بنای خود را بر نو آوری و تغییر، نهاده و نقشه راه خود را چنان ترسیم نموده است تا هر روز سخنی نو برای گفتن داشته باشد. اطلس سرام در رقابت، الگوی اقیانوس آبی را بر گزیده است و تمامی رقبای خود را رفقای خود می پندارد، که در مسیر تعالی و تکامل، با اندکی تعامل می توانند همیار و همراه باشند. ین شرکت مشتری مداری، کار آفرینی، حفاظت از محیط زیست، حمایت از ورزش و سلامت جامعه را در چشم انداز خود مقدم بر تمامی امور می داند